Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis ze 40. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 40. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 1. března 2018 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Ověřovatelé :

 

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

 

 

Program zasedání :

 

Výběr zhotovitele na opravu hasičské zbrojnice

Zpráva o přezkumu hospodaření

Schválení návrhu závěrečného účtu

Smlouva o vyřízení dotace na opravu střechy hasičské zbrojnice

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Výběr zhotovitele na opravu hasičské zbrojnice

 

Starosta obce rozeslal poptávku na provedení opravy hasičské zbrojnice. Z pěti obeslaných možných dodavatelů, předložili cenovou nabídku tři. Po prostudování a posouzení nabídek byla zastupiteli jednohlasně vybrána firma Valtrstav s.r.o..

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zhotovitelem na opravu hasičské zbrojnice byla schválena firma Valtrstav s.r.o..

 

Zpráva o přezkumu hospodaření

 

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Výsledkem bylo, že nebyly shledány žádné nedostatky.

 

Schválení návrhu závěrečného účtu

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 ke schválení. Zastupitelé byli seznámeni s obsahem návrhu závěrečného účtu za rok 2017. Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 8 – 0 - 0

Návrh závěrečného účtu obce Pohnání za rok 2017 byl schválen bez výhrad.

Smlouva o vyřízení dotace na opravu střechy hasičské zbrojnice

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení smlouvu o vyřízení dotace na opravu střechy hasičské zbrojnice.

Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Smlouva o vyřízení dotace na opravu střechy hasičské zbrojnice byla schválena.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

Diskuse

 

Zastupitelé se dohodli, že se před zahájením prací na opravě hasičské zbrojnice určí přesný rozsah opravy.

Dne 16.3.2018 (v pátek) se uskuteční v kulturním domě, oslava svátku MDŽ.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Výběr zhotovitele na opravu hasičské zbrojnice

 

Starosta obce rozeslal poptávku na provedení opravy hasičské zbrojnice. Z pěti obeslaných možných dodavatelů, předložili cenovou nabídku tři. Po prostudování a posouzení nabídek byla zastupiteli jednohlasně vybrána firma Valtrstav s.r.o..

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zhotovitelem na opravu hasičské zbrojnice byla schválena firma Valtrstav s.r.o..

 

3. Schválení návrhu závěrečného účtu

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 ke schválení. Zastupitelé byli seznámeni s obsahem návrhu závěrečného účtu za rok 2017. Starosta dal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : 8 – 0 - 0

Návrh závěrečného účtu obce Pohnání za rok 2017 byl schválen bez výhrad.

4. Smlouva o vyřízení dotace na opravu střechy hasičské zbrojnice

 

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení smlouvu o vyřízení dotace na opravu střechy hasičské zbrojnice.

Starosta dal o schválení smlouvy hlasovat.

Hlasování 8 – 0 – 0

Smlouva o vyřízení dotace na opravu střechy hasičské zbrojnice byla schválena.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:35

 

Termín dalšího zasedání : 5.4.2018 v 20:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháčková Alena Makovec Tomáš