Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis ze 7. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 4.června 2015 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Makovec Tomáš

 

Program zasedání :

 

Žádost o zachování přístupu z obecního na soukromý pozemek

Výběrové řízení na opravu střechy

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

1. Žádost o zachování přístupu z obecního na soukromý pozemek

Starosta obce předložil zastupitelům žádost pana Vaňka o zachování přístupu z obecního pozemku p.č.722/2 na soukromí pozemek p.č.1/2 v k.ú. Pohnání. Starosta dal o schválení žádosti hlasovat.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání souhlasí s žádostí pana Vaňka.

2. Výběrové řízení na opravu střechy

 

Starosta obce informoval zastupitele o schválení dotace na opravu střechy Obecního úřadu. Na základě schválené dotace na opravu střechy Obecního úřadu bude vypsáno výběrové řízení na provedení stavebních prací.

Hlasování : 8 – 0 - 0

Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací bylo schváleno.

Vypsání výběrového řízení zajistí starosta obce

 

3. Úkoly z minulých zasedání

 

Usnesení ze 46. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

4. Žádost o opravu vodovodní přípojky

 

Starosta předložil zastupitelům dopis od pana Tuzara, který vlastní nemovitost k rekreaci v obci Pohnánec č.p. 27. V dopise žádá p.Tuzar o opravu vodovodní přípojky z důvodu malého průtoku a domnívá se, že závada je na potrubí , které je majetkem obce Pohnání. Zastupitelé se dohodli , že starosta obce Pohnání a správce vodovodu zjistí prohlídkou na místě skutečný stav.

Zodpovídá : starosta obce, správce vodovodu

TRVÁ

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

4. Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ

místnost v objektu bývalé autobusové garáže bude opravena svépomocí - TRVÁ

bude provedena oprava vystrojení vodárny u Makovců - TRVÁ

Zodopovídá : starosta obce

4. Diskuse

 

starosta obce předložil zastupitelům faktury ke schválení :

faktura na vypracování projektu „ Svážíme bioodpad z obce Pohnání“ fakturu firmy Zahradnictví Basík – zahradnické práce na hřbitově fakturu firmy Stavstyl – provedení omítek v místnosti aut. Garáže

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje předložené faktury.

 

starosta obce oznámil zastupitelům , že dne 13.6.2015 se na hřišti uskuteční Dětský den a vyzval zastupitele ke spolupráci na jeho přípravě a konání.

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 

1. Žádost o zachování přístupu z obecního na soukromý pozemek

Starosta obce předložil zastupitelům žádost pana Vaňka o zachování přístupu z obecního pozemku p.č.722/2 na soukromí pozemek p.č.1/2 v k.ú. Pohnání. Starosta dal o schválení žádosti hlasovat.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání souhlasí s žádostí pana Vaňka.

 

2. Výběrové řízení na opravu střechy

 

Starosta obce informoval zastupitele o schválení dotace na opravu střechy Obecního úřadu. Na základě schválené dotace na opravu střechy Obecního úřadu bude vypsáno výběrové řízení na provedení stavebních prací.

Hlasování : 8 – 0 - 0

Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací bylo schváleno.

Vypsání výběrového řízení zajistí starosta obce

 

4. Diskuse

 

starosta obce předložil zastupitelům faktury ke schválení :

faktura na vypracování projektu „ Svážíme bioodpad z obce Pohnání“ fakturu firmy Zahradnictví Basík – zahradnické práce na hřbitově fakturu firmy Stavstyl – provedení omítek v místnosti aut. Garáže

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje předložené faktury.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00

 

Termín dalšího zasedání : 2.7.2015 ve 20:00.

 

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Licehamr Hynek Makovec Tomáš