Zápisy a usnesení ze zasedání

Zpis z 38. zasedání ZO

                    

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 2. září 2021 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Smrž Radim

 

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Macháček Jiří

pan Makovec Tomáš

 

 

 

 

Program zasedání :

 1. Rozpočet
 2. Žádost o koupi pozemku
 3. Rozpočtová změna č.3
 4. Návrh rozpočtového výhledu obce do roku 2025
 5. Úkoly z minulých zasedání
 6. Diskuse

 

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 1. Rozpočet

 

Rozpočet obce bude hrazen z přebytků z minulých let.

 

 1. Žádost o koupi pozemku

 

Tento bod byl odložen na příští zasedání zastupitelstva obce.

 

 1. Rozpočtová změna č.3

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.3.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.3 hlasovat.

            Hlasování :  7 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.3 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 1. Návrh rozpočtového výhledu

            Starosta obce předložil zastupitelům rozpočtový výhled obce do roku 2025

 

        5. Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 13.8.2020 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 32.zasedání zastupitelstva obce

 

5.         Diskuse

 

 • Starosta obce seznámil zastupitele se stavem jednání s firmou Rumpold s.r.o., zajišťující svoz odpadu. Zastupitelé shledali vývoj jednání, jako neuspokojivý a nevyhovující potřebám občanů obce. Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen v pokračování vyjednávání s firmou Rumpold s.r.o..

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                                          TRVÁ

 

 1. Diskuse

 

 • Dne 16.10.2021 se uskuteční Posvícenské posezení.

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

      3.   Rozpočtová změna č.3

 

Starosta obce spolu s účetní předložili zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.3.

            Starosta dal o schválení rozpočtové změny č.3 hlasovat.

            Hlasování :  7 – 0 - 0

            Rozpočtová změna č.3 byla schválena a je přílohou č.1 tohoto zápisu

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:45.

 

Termín dalšího zasedání: 7.10.2021

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháček Jiří                                                                                  Makovec Tomáš